PRIVACY POLICY

Websites www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl and www.moregroup.com.pl user processes derived from personal information and e-mail addresses in accordance with regulations for the protection of personal data and sending commercial information by e-mail. Information we collect will not be used for any purpose other than that for which they were sent.

The owner of the sites: www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl and www.moregroup.com.pl is Management MORE Group Spolka z ogarniczona odpowiedzialnoscia, Sp.K. (address: 00-626 Warszawa, ul. Marszalkowska 9/15 lok. 13, entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, Commercial Court - 12-th Divison of the National Court Register under the KRS No.: 0000377473). Contact details for us, also in relation to this Privacy Policy, please visit: http://moremodels.com.pl/contact or http://moretalents.com.pl/kontakt.

Services: www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl and www.moregroup.com.pl uses Google statistics to assess the effectiveness of its activities and campaigns. To measure the effectiveness uses cookies placed on your computer by clicking or viewing advertisements. They do not contain personal data or contact details. Detailed information on how to use the information collected by the cookie that Google can be found at: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html.

You can lock the collection of this information through the lock (disable) cookies on the user's computer settings. However, please note that disabling cookies may affect the accuracy and / or performance of some websites. In particular, some websites may not work, so do not recommend that you disable cookies. For, after all, turn off your cookies, change your browser settings to not accept such files or informed of their transfer.

Third parties (external suppliers), including Google, may show ads commissioned by www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl and www.moregroup.com.pl on websites that provide their designs. These vendors, including Google, may use cookies to serve ads based on a user's previous visits to this site www.networkmodels.com.pl and other sites related www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl and www.moregroup.com.pl. You can opt out of this option and block the Google cookie file at: http://www.google.pl/privacy_ads.html

Anyone who gave us your personal details and / or contact information, provide the opportunity to opt out of receiving future commercial e-mail, we initiate phone calls and use other methods of direct communication, for marketing purposes, the submission of tenders or market research, satisfaction client, etc. When we received the message does not contain information on how to opt out of receiving similar messages, or if for some reason made the resignation was unsuccessful, please contact us by e-mail, indicating the scope of the direct communication the commercial use should be discontinued and personal data and contact information to which they relate, and any other relevant circumstances. We will make every effort to consider applications without undue delay. Before making the appropriate changes in our database, we reserve the right to verify whether the application actually comes from the data are indicated by sending a message verifying or confirming telephone. Our contact details - here:

http://moremodels.com.pl/contact or http://moretalents.com.pl/kontakt.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Serwisy internetowe www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl przetwarzają pozyskiwane od użytkowników dane osobowe i adresy poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Zbierane przez nas dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż ten, w którym zostały przesłane.

Właścicielem serwisów: www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl jest Management MORE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K. (adres: 00-626 Warszawa, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy - Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377473). Dane do kontaktu z nami, również w kwestiach związanych z niniejszą Polityką prywatności, znajdują sie na stronie http://moremodels.com.pl/contact oraz http://moretalents.com.pl/kontakt.

Serwisy www.moremodels.com.plwww.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl wykorzystują statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html.

Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisów www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl lub innych stronach powiązanych z  www.moremodels.com.pl, www.moretalents.com.pl i www.moregroup.com.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookie Google na stronie: http://www.google.pl/privacy_ads.html

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości informacji handlowych pocztą elektroniczną, inicjowania przez nas rozmów telefonicznych i korzystania z innych metod komunikacji bezpośredniej, w celach marketingowych, przedstawiania ofert lub badania rynku, satysfakcji klienta itp. W przypadku, gdy otrzymana od nas wiadomość nie będzie zawierać informacji na temat sposobu rezygnacji z otrzymywania podobnych wiadomości lub gdyby z jakichś powodów złożona rezygnacja okazała sie nieskuteczna, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, pocztą elektroniczną, ze wskazaniem zakresu komunikacji bezpośredniej, której stosowania w celach handlowych powinniśmy zaprzestać oraz danych osobowych i informacji kontaktowych, których dotyczą, a także ewentualnych innych istotnych okoliczności. Dołożymy wszelkich starań, by uwzględniać zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Przed dokonaniem odpowiednich zmian w naszych bazach danych, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji, czy zgłoszenie faktycznie pochodzi od osoby, której dane są w nim wskazane, poprzez wysłanie wiadomości weryfikującej lub potwierdzenie telefoniczne. Nasze dane kontaktowe – tutaj:

http://moremodels.com.pl/contact lub http://moretalents.com.pl/kontakt.

PRIVACY POLICY